1) ฝ่ายการเงิน มีหน้าที่รับผิดชอบ
งานสารบรรณ งานจัดทำตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท งานหักภาษีเงินได้ และการนำส่งสรรพากร งานควบคุมงบประมาณรายจ่าย งานจัดทำเช็ค และจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน งานการจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน งานกองทุนเงินสะสมองคการบริหารส่วนจังหวัด งานช่วยเหลือ ให้คำแนะนำทางวิชาการ แก่หน่วยงานอื่นที่ร้องขอ งานแบ่งสรรเงินรายได้ตามกฎหมาย งานสวัสดิการต่างๆ งานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ งานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

2) ฝ่ายบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบ
งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท งานจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย งานจัดทำรายงานประจำเดือนประจำปีและงานอื่นๆ งานบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ บำนาญ (ครู) งานช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการแก่หน่วยงานท้องถิ่นอื่นที่เกี่ยวข้อง งานจัดทำรายงานรับจริง-จ่ายจริง และเงินเหลือจ่าย ตกเป็นเงินสะสมประจำปีเพื่อส่งฝาก กสอ. งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย 

3) ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่รับผิดชอบ
งานจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาพัสดุกลาง งานซ่อมแซม บำรุงรักษาพัสดุ งานทะเบียนพัสดุ , ครุภัณฑ์ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งานควบคุมตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ งานจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ และการายงานผลการติดตามการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติของส่วนกลาง ที่จัดสรรให้ งานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

4) ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่รับผิดชอบ
งานจัดเก็บ รักษา และการนำส่งเงินประจำวัน งานเก็บรักษา และการเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่างๆ งานเก็บรักาเอกสารหลักฐานการเสียภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น งานจัดทำประกาศให้ยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อชำระภาษี/ค่าธรรมเนียม งานตรวจสอบจัดทำทะเบียนบัญชีที่อยู่ในเกณฑ์ชำระภาษี/ค่าธรรมเนียม งานจัด ทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่ชำระภายในกำหนดงานดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี งานประสานงานกับฝ่ายนิติการ เพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและละเมิดข้อบัญญัติงานประสาน การวางแผนจัดเก็บรายได้ และแก้ไขอุปสรรคในการจัดเก็บ งานประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัด การจัดเก็บรายได้งานจัดทำระบบข้อมูลผู้ชำระภาษี/ค่าธรรมเนียม งานจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ทุกประเภท งานศึกษาวิเคราะห์ และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษี/ค่าธรรมเนียม และ การจัดหารายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดงานเกี่ยวกับการดำเนินการ การยึด อายัด และขายทอดตลาด ทรัพย์สิน งานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย