1) ฝ่ายพัฒนาสังคม มีหน้าที่รับผิดชอบ
งานแผนการพัฒนาเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส งานการพัฒนาเด็ก สตรี คนชราและ ผู้ด้อยโอกาส งานการสังคมสงเคราะห์ งานจัดหาที่อยู่อาศัยให้ประชาชน งานส่งเสริมและแก้ไขปัญหา การประกอบอาชีพ งานรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน งานส่งเสริมและสนับสนุน สถาบันครอบครัว งานประสานเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม งานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

2) ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีหน้าที่รับผิดชอบ
งานแผนงานด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต งานด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต งานการสร้างเสริมสุขภาพ งานฟื้นฟูสมรรถภาพ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ งานจัดตั้งและบำรุง สถานพยาบาล งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งานประสานเกี่ยวกับการสาธารณสุข งานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย