วันที่ 10 เมษายน 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองได้จัดการแข่งขันกีฬา อบจ.อ่างทอง สัมพันธ์ เขียว-เหลือง ขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.อ่างทอง ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เสริมสร้างสุขอนามัยที่ดี สร้างควมมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ณ อาคารสำนึกรักบ้านเกิด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง