วันที่ ๒๑ พฤษภาคม๒๕๖๒ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เปิดประชุมสภา อบจ. สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยที่ประชุมมีมติดังนี้
๑.รับรองรายงานการประชุมสภา อบจ.อ่างทอง สมัยสามัญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑
๒.กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภา อบจ.อ่างทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
๓.กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภา อบจ.อ่างทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันพุธที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓
๔.มีมติเห็นชอบกับร่างบันทึกข้อตกลง (MOU) การร่วมมือร่วมกันจัดทำบริการสาธารณะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕.มีมติเห็นชอบให้ส่วนราชการใช้ประโยชน์อันเกี่ยวกับพัสดุประเภทสิ่งก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง