ขอเชิญพี่น้องชาวอ่างทองร่วมฟังการบรรยายธรรมะเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ (๒ เมษายน ๒๕๕๘) โดยหลวงพ่อปราโมทย์  ปาโมชโช วัดสวนสันติธรรม จังหวัดชลบุรี  ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ลงทะเบียน เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง